Cấp visa du lịch điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

05-06-2020 Tin tức mới nhất

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp visa du lịch điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

evisa-du-lich

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017ND-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp visa du lịch điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng visa điện tử quy định tại khoản 1 điều 9 như sau

a) Sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử gồm:

STT

ICAO

TÊN

TÊN (TIẾNG ANH)

1

ISL

Ai-xơ-len Iceland
2

AUT

Áo Austria
3

BEL

Bỉ Belgium
4

PRT

Bồ Đào Nha Portugal
5

BIH

Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na Bosnia and Herzegovina
6

BRA

Bra-xin Brazil
7

QAT

Ca-ta Qatar
8

AND

Công quốc An-đơ-ra Andorra
9

LIE

Công quốc Lít-ten-xơ-tên Liechtenstein
10

MCO

Công quốc Mô-na-cô Monaco
11

HRV

Crô-a-ti-a Croatia
12

CYP

Đảo Síp Cyprus
13

EST

E-xtô-ni-a Estonia
14

LVA

Lát-vi-a Latvia
15

LTU

Lit-hua-ni-a Lithuania
16

FSM

Mai-crô-nê-xi-a Micronesia
17

MKD

Ma-xê-đô-ni-a Macedonia
18

MEX

Mê-xi-cô Mexico
19

MDA

Môn-đô-va Moldova
20

MNE

Môn-tê-nê-grô Montenegro
21

NRU

Na-u-ru Nauru
22

PLW

Pa-lau Palau
23

PNG

Pa-pua Niu Ghi-nê Papua New Guinea
24

MHL

Quần đảo Mác-san Marshall Islands
25

SLB

Quần đảo Xa-lô-mông Salomon Islands
26

SMR

San Ma-ri-nô San Marino
27

CHE

Thụy Sĩ Switzerland
28

CHN

Trung Quốc

– Bao gồm công dân mang hộ chiếu Hồng Kông, hộ chiếu Ma Cao

– Không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc

China

– Including Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders

– Not apply to Chinese e-passport holders

29

VUT

Va-nu-a-tu Vanuatu
30

SVN

Xlô-ven-ni-a Slovenia
31

WSM

Xa-moa Western Samoa
32

SRB

Xéc-bi-a Serbia
33

FJI

Fi-ji Fiji
34

MLT

Manta Malta

b) Bổ sung các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng visa điện tử như sau:

 • Danh sách cửa khẩu đường bộ:
  • Tây Trang – Điện biên
  • Na Mèo – Thanh Hóa
  • La Lay – Quảng Trị
 • Danh sách cửa khẩu đường biển:
  • Dương Đông – Kiên Giang
  • Chân Mây – Huế

2. Sửa đổi điều 11 như sau

“Điều 11”. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017 – 01/02/2021

Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành trong hai năm kể từ ngày 01/02/2019
 2. Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bô, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Bài mới nhất